Meer dan 10.000 klanten

Algemene Voorwaarden "WOW!underwear"

 

Algemene Voorwaarden NL WOW!underwear.pdf

 

 

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

De consument:
de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

De verkoper:
de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna:
WOW!underwear.

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen WOW!underwear en de consument.

De consumentenkoop:
de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper en de consument.

  

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen WOW!underwear en de consument.

 

2.2 Bij het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaardt de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
WOW!underwear, voor de uitvoering waarvan tussenpersonen en of derden dienen te worden betrokken.

 

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en WOW!underwear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  Zie ook art. 5.5.

 

3.2 WOW!underwear kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht WOW!underwear niet tot levering van deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

3.4 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door WOW!underwear. Indien WOW!underwear de bestelling niet accepteert zal dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar worden gemaakt aan de consument. Indien een bestelling niet binnen 14 dagen betaald is (in geval van vooruitbetaling) houdt WOW!underwear het recht voor de de aanbieding te laten vervallen. De op de internetpagina vermelde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

  

Artikel 4 - Afbeeldingen en specificaties
4.1 De afbeeldingen, tekeningen, kleuren van aangeboden producten en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

  

Artikel 5 - Betalingen en Levering
5.1 WOW!underwear behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

 

5.2 Indien WOW!underwear gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan WOW!underwear ter beschikking heeft gesteld.

 

5.3 De termijn voor levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument WOW!underwear schriftelijk in gebreke te stellen.

 

5.4 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Levering geschiedt na ontvangst van de betaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van WOW!underwear.

 

5.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door WOW!underwear.

  

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1 WOW!underwear blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

  

Artikel 7 - Wijzigen en annuleren
7.1 De consument heeft het recht om zijn bestelling binnen 1 werkdag na bevestiging te wijzigen of te annuleren.

 

7.2 De ontstane kosten door het wijzigen of annuleren van een bestelling, kunnen door
WOW!underwear worden verhaald op de consument.

 

7.3 Door de snelle handelingssnelheid in het verzendproces kunnen door de consument geen rechten aan voorgaand artikel ontleend worden.

  

Artikel 8 - Garantie
8.1 WOW!underwear verschaft de consument een factuur welke dient als schriftelijk garantiebewijs. Hiermee kan de consument binnen de standaard garantietermijn van 3 maanden zichtbare gebreken kosteloos laten vervangen dan wel laten herstellen, mits de ontstane gebreken niet het gevolg zien van gebruiks- c.q. slijtagesporen. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan WOW!underwear te retourneren en de eigendom daarover aan WOW!underwear te verschaffen.

 

8.2 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
WOW!underwear, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

8.3 Na verloop van de garantietermijn is WOW!underwear gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

 

8.4 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan
is WOW!underwear niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

  

Artikel 9 - Retouren
9.1 WOW!underwear biedt haar klanten een zichttermijn aan van 30 dagen na ontvangst bestelling. Binnen deze periode kan de klant (consument) het bestelde artikel zonder opgaaf van reden retourneren, waarna het volledige aankoopbedrag wordt teruggestort.

 

9.2 Kosten gemaakt door de consument om het artikel retour te sturen zullen niet door WOW!underwear worden vergoedt, tenzij sprak is van garantie (artikel 8) of een leveringsfout. Hierbij houdt WOW!underwear zich het recht voor om kosteloos retourneren via een door WOW!underwear aangewezen postdienst te laten plaatsvinden.

Anderzijds kan WOW!underwear de consument verzoeken om de retour voldoende gefrankeerd als briefpost te retourneren, waarbij de vergoeding van maximaal 5,50 euro (inclusief BTW) achteraf door WOW!underwear aan de consument zal worden voldaan.

9.3 Een retouraanvraag dient vooraf aangemeld te worden bij WOW!underwear middels het retourformulier welke op de website via het kopje Klantenservice is te vinden. Retouren welke niet vooraf zijn aangemeld via dit formulier zullen niet in behandeling worden genomen.

 

9.4 Actie-artikelen (te herkennen aan bijvoorbeeld een Actie- en OP=OP-sticker) en artikelen uit de Sale-collectie kunnen niet worden geretourneerd.

 

9.5 Terugbetaling na een creditering van de bestelling geschiedt binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de retourzending. WOW!underwear zal echter altijd streven naar een snellere terugbetalingstermijn. De terugbetaling zal in de regel worden uitgevoerd door een payment service provider (betaalpartner).

  

Artikel 10 - Reclames en aansprakelijkheid
10.1 De consument is gehouden te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de consument dit binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan WOW!underwear mede te delen.

 

10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
WOW!underwear de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel het productbedrag daarvan te restitueren.

 

10.3 De consument heeft het recht om in geval van artikel 9.1, het product binnen 30 dagen na aflevering aan WOW!underwear te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na schriftelijke mededeling hiervan en indien de verpakking onbeschadigd is. Tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor rekening van de consument zijn (zie artikel 9).

 

10.4 De consument heeft het recht op de zichttermijn van 30 dagen na ontvangst van het product. Binnen deze termijn mag de consument zonder opgaaf van redenen het afgeleverde product retourneren, waarbij de portokosten voor het terugsturen voor rekening consument zijn.
WOW!underwear zal in een dergelijk geval verplicht zijn het aankoopbedrag binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst terug te storten op de rekening van de consument. De zichttermijn geldt niet voor producten welke speciaal (op bestelling) zijn gemaakt of zijn samengesteld.

 

Artikel 11 - Risico-overgang
11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

  

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding
12.1 WOW!underwear is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WOW!underwear op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien WOW!underwear de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

12.3 WOW!underwear behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  

Artikel 13 - Vrijwaringen
13.1 De consument vrijwaart WOW!underwear voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

13.2 Indien de consument aan WOW!underwear informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

  

Artikel 14 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
WOW!underwear zich de rechten en bevoegdheden voor die WOW!underwear toekomen op grond
van de Auteurswet.

 

14.2 WOW!underwear behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  

Artikel 15 - Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WOW!underwear het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WOW!underwear haar verbintenis had moeten nakomen.

 

15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  

Artikel 16 - Geschillen
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 

 

 

Download hier onze Algemene Voorwaarden (Nederlandstalig).